نوشته‌ها

سنسور حرارتی

سنسور حرارتی

در مسیر نظارت، ثبت، اندازه گیری، و نمایش حرارت و دمای یک سیستم یا شئ تفاوت زیادی بین مفاهیم “سنسور حرارت” و “اندازه گیری حرارت” وجود دارد. به عنوان مثال یک دماسنج جیوه ای معمولی به راحتی می تواند جهت اندازه گیری دمای اتاق، یک مایع و … مورد استفاده قرار گیرد، در حالیکه استفاده از آن برای ثبت و کنترل دمای محیط یا شئ مورد اندازه گیری ممکن نیست. در مقابل یک سنسور حرارتی نمی تواند برای نشان دادن دمای محیطی که در آن قرار دارد بتنهایی مورد استفاده قرار گیرد.